Frans Beyers


Adres

Isiro - Congo

Orde:
Dominicaan
Tervurenlaan 221
1150 Brussel
Rek.: 431-0653631-15

Ravenstraat 112
3000 Leuven
Tel: 016/24 01 68
Fax: 016/24 01 97

Leven en werk

Pater Frans Beyers is Dominicaan en vertrok in september 1960 voor het eerst naar Zaïre. Hij kwam terecht in het Noordoosten, op een plaats aan de Uele-stroom, in Niangara. Hier gaf hij 2 jaar les in het klein seminarie. In 1962 kwam hij in het klooster van Viadana, waar hij zich het Lingala eigen maakte om zo aan het echte missiewerk te beginnen.
Zijn eerste verlof was in 1964. Het was de woelige tijd in Congo. Tijdens dit verlof is vrijwel het ganse klooster uitgemoord. Terugkeren naar deze plaats kon niet meer. Pater Frans bleef dan in Kinshasa (als godsdienstleraar) en later in Matadi (waar hij een Dominicanenmissie stichtte) om vervolgens terug naar het klein seminarie van Niangara terug te keren. Van 1979 tot ‘83 deed hij broussewerk. In die periode had hij niet minder dan 35 kapellen af te reizen. Vanaf 1983 werd hij overste van een missiegebied rond Watsa. Watsa is een zeer gekend goudmijnengebied en ligt aan de Kibali in een streek waar zeer veel Pygmeeën wonen. De goudmijnen zijn op dit ogenblik gesloten en het wemelt er van goudzoekers die hun leven in deze verlaten mijnen wagen in de hoop snel rijk te worden. Meestal loopt het uit op een grote teleurstelling. In 1985 werd Pater Beyers naar lsiro geroepen en aangesteld als secretaris van de bisschop. Naast dit werk geeft hij ook nog les in het college en conferenties aan catechisten.
Als project stelde Frans steun aan een kleine coöperatieve voor. Het betreft een coöperatieve voor productie van palmolie. De plantage bevindt zich op 20 km van Isiro. Het project bestaat in het planten van kortstammige palmbomen. Bij het kappen van de palmnoten worden daardoor dodelijke vallen uitgesloten. De coöperatieve kocht een oliepers aan waarvan de kosten gedragen worden door de plaatselijke bevolking. De olie die ter plaatse gewonnen wordt, verkoopt men op de markt en ze wordt zelfs uitgevoerd naar Kivu.
Omdat er vaak voedsel- en vooral vleestekort is wegens ondoordachte landbouwpraktijken wil men met dit palmbomenproject een bescheiden bijdrage leveren voor het behoud van de natuur in eigen streek.
In 1988 hebben wij dit project gesteund. Ondertussen is dit uitgebreid tot een 5-jarenplan met een verdere uitbreiding en kweek van de palmbomenplantage en het opzetten van een veestapel.
Vanaf 1990 woonde Pater Beyers terug in België. Toch verzocht hij ons zijn project in Congo verder te blijven steunen.
Het 'Project Agro-Pastoral' loopt verder onder de leiding van inheemse priesters van de Dominicanenorde. Pater Jan Bellens, afkomstig uit Ekeren, algemene overste van de Vlaamse Dominicanen in Congo, wilde wel verder fungeren als tussenpersoon en gesprekspartner.

Brieven

December 1990

Sinds 8 april woont pater Beyers te St.-Amandsberg op het Groot begijnenhof. Misschien is het wel definitief, alhoewel hij nog met veel heimwee terugdenkt aan het apostolaat in het Uele-gebied (NO-Zaïre). Pater Beyers dankt in zijn brief van 18 juni 90) de Brug en hun weldoeners voor de geldelijke bijdrage die hij mocht ontvangen en doorgeven aan het “Project AgroPastoral” van Nengbo. Hij meldt ons dat hij respectievelijk 40.000 Bf en 35.000 Bf. ontvangen heeft. Het: project gaat nog steeds voort onder de leiding van Thomas Kamainda en zijn Zaïrese confraters van de dominicanenorde. En dit gebeurt in samenwerking met de plaatselijke boerenbevolking van Nengbo. In 1989 heeft Pater Tho-mas zijn in project schriftelijk voorgesteld aan de Brug (een 5-jarenplan) en binnen afzienbare tijd zal hij ons zeker iets laten weten over de resultaten.
Bij het vertrek van Pater Beyers uit Zaïre heeft Pater Jan Bellens (Dominicaan) beloofd dat hij de Vlaamse tussenpersoon en correspondent wil zijn met de briefschrijver van “de Brug” m.b.t. het project Nengbo. Jan Befllens is afkomstig van Ekeren en is sinds meer dan 20 jaar de pionier van hel ontwikkelingswerk in diezelfde streek. Nu heeft hij zijn werk overgedragen aan zijn Zaïrese confraters. Hijzelf is ondertussen algemene overste geworden van de Vlaamse dominicanen in Zaïre.

Wat pater Beyers betreft: hij laat ons weten dat hij ondertussen tot onderpastoor benoemd werd in de H.Hartparochie van Sint-Amandsberg en dat hij hopelijk, vroeg of laat, nog wel eens langs komt in onze streek.

Correspondent: Magda Geudens

Isiro 18 juni 1990

Pater Beyers woont sinds 8 april 90 weer in België. Toch verzoekt hij de Brug om zijn project in Zaïre verder te blijven steunen.
Het “Project Agro-Pastoral” loopt verder onder de leiding van inheemse priesters van de dominica-nenorde. Pater Jan Bellens, afkomstig uit Ekeren, algemene overste van de Vlaamse Dominicanen in Zaïre, wil verder fungeren als tussenpersoon en gesprekspartner.
Bij deze gelegenheid wil Pater Beyers alle “Brug” gelingen danken voor hun steun. Hij hoopt zich voortaan in Vlaanderen te kunnen wijden aan pastoraal en sociaal werk bij bejaarden.

Correspondent: Magda Geudens

Isiro 28 november 1989

Zodra ik half november vernam dat het geld gestort bij de Dominicanen in Brussel wel degelijk be-stemd was voor het project Agro Pastoral in Nengbo, heb ik onmiddellijk de som van 40.000 Bf over-handigd aan mijn Zaïrees confrater Thomas Kamainda. Hij zal dat geld goed besteden en in de nabije toekomst zult u nog wel in een brief te lezen krijgen hoe het geld besteed wordt en hoe er de land-bouwbevolking van de omgeving door geholpen wordt om meer en meer landbouwproducten plaatse-lijk te produceren, vooral dan palmolie en in de toekomst nog varkens, schapen enz.
In naam van mijn confrater mag ik al de leden van de “Brug” hartelijk bedanken. Het dagelijks werk van deze confrater wordt afgewisseld met retraitepredicatie, opvoeding en vorming van jonge klooster-lingen en handenarbeid samen met de inlandse bevolking.
Doe vele groeten aan al de leden van de Brug. Nogmaals dank.

Hier volgt een verklaring van het ‘Project Agro-Pastoral Nengbo” dat geleid wordt door een Zaïrees Dominicaan Kamainda Bakutu Thomas.
Het betreft een coöperatieve voor productie van palmolie. De plantage bevindt zich op 20 km van lsiro (waar pater Beyers werkzaam is als secretaris van de bisschop)
Belangen van het project het succes van deze plantage spoort de buurtbewoners aan om ook kort-stammige palmbomen te planten. Bij het plukken van de palmnoten zijn dodelijke valpartijen dan uit-gesloten. De coöperatieve kocht een oliepers aan waarvan de kosten gedragen worden door de plaat-selijke bevolking. De olie die ter plaatse gewonnen wordt, verkoopt men op de markt en wordt zelfs uitgevoerd naar Kivu.
Omdat er vaak voedsel- en vooral vleestekort is wegens ondoordachte landbouwpraktijken, wil men met dit palmbomenproject een bescheiden bijdrage leveren voor het behoud van de natuur in eisen streek.
Plannen: verder uitbouwen van de plantage en een veestapel opzetten van koelen, varkens. geiten. schapen en kippen.
Uit te voeren werken onderhoud en uitbreiding van de plantage, aankoop van geselecteerde zaden, bouw van een stal. 10 rollen draad voor een omheining zouden een totaal bedrag vertegenwoordigen van 2.578800 Z (1 Bf. 10 Zaires) . De financiering van het project kan gespreid worden over 5 jaar.
Het project heeft ook iets te maken met de poging van een inlandse kloostergemeenschap (Les Do-minicains au Zaïre) om te komen tot een “auto-financement”.
Ik wil u dit project warm aanbevelen want het initiatief komt niet van ons, maar van hen zelf en de be-volking is er inderdaad bij betrokken. Degene die het project ondertekent, is een confrater die er niet voor terugschrikt om zijn werkkostuum en zijn laarzen aan te trekken om dagen lang op het veld te werken in de wilde natuur van “Nengbo” (op een 20-tat km van de stad Isiro)
Diezelfde confrater is in het universiteitsmidden van Kinshasa bekend als een bekwaam conferencier. Hij is specialist in “religieus leven” en niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Hij wil het kloosterleven op Afrikaanse leest schoeien.

Correspondent: Magda Geudens