Statuten


Titel 1. Benaming, zetel, doel

 

Art. 1 De vereniging draagt als benaming : "ONTWIKKELINGSHULP DE BRUG", of kortweg "DE BRUG" genaamd. De zetel is gevestigd binnen het arrondissement Antwerpen op de woonplaats van de secretaris, Withoeflei 79, 2920 Kalmthout.

Art. 2 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan op ieder ogenblik ontbonden worden.
Het werkjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 3 De vereniging heeft tot doel:

het geven van financiële en morele steun aan de derde wereld, meerbepaald aan ontwikkelingsprojecten en/of aan het werk van ontwikkelingshelpers in de ontwikkelingslanden.
het leggen van contacten tussen de ontwikkelingslanden en het thuisfront door informatiedoorstroming en het bewustmaken rond de problemen van de derde wereld.
zij mag tevens alle activiteiten ontplooien die dat doel kunnen bevorderen, zoals het uitgeven en verspreiden van geschriften, het organiseren van lezingen en voordrachten, het inrichten van solidariteitsacties, het ontvangen en verdelen van steungelden enzovoort.

Art. 4 De projecten moeten aan volgende kenmerken voldoen:

Bestemd zijn voor een vredelievend doel.
Moeten aan de gemeenschap ten goede komen.
Vrij zijn van alle ideologische en propagandistische inslag.

Naar boven
TITEL 2. LEDEN, TOETREDING, UITTREDING, UITSLUITING

Art. 5 De vereniging omvat werkende en steunende leden. Het aantal werkende leden is onbeperkt, doch mag niet minder dan drie bedragen.
Als werkende leden kunnen worden toegestaan: bestuursleden, pojectaanschrijvers, spilcorrespondenten en alle andere leden die zich als werkend lid aanmelden, met uitzondering van projectleiders. Werkende leden krijgen stemrecht op de algemene ledenvergadering.
Als steunende leden kunnen worden toegestaan, alle personen die interesse betonen in de activiteiten van de vereniging. Zij hebben enkel een adviserende stem op de algemene ledenvergadering.

Art. 6 Om als werkend of steunend lid van de vereniging te worden aanvaard moet men de statuten en reglementen aanvaarden en naleven.

Art. 7 Uittreding en uitsluiting der leden geschieden op de wijze voorgeschreven door art. 12 van de Wet van 27 juni 1921.

Art. 8 De uittredende en uitgesloten leden, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, evenmin zijn zij gerechtigd hun inbreng of de door hun gedane stortingen/giften te vorderen.

Art. 9 De leden hebben geen persoonlijke verplichtingen uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging.

Art. 10 De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering en met een meerderheid van 2/3 van de stemmen.

Naar boven
TITEL 3. RAAD VAN BESTUUR

Art. 11 De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd onder de leden door de algemene vergadering voor ten hoogste één jaar, bij eenvoudige meerderheid van stemmen en steeds door haar afstelbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders is vernieuwbaar.
Alle leden hebben het recht zich als bestuurder kandidaat te stellen. Dit dient schriftelijk, minstens acht dagen voor de aanvang van de algemene vergadering aan de raad van bestuur medegedeeld te worden. 
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Art. 12 De raad van bestuur kiest onder zijn bestuursleden een voorzitter, een ondervoorzitter, een schatbewaarder en een secretaris. Bij afwezigheid van de voorzitter en eventueel de ondervoorzitter, wordt de oudste in jaren zijnde bestuurder dienstdoende voorzitter.

Art. 13 De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, of na schriftelijk gemotiveerd verzoek van twee bestuurders, en dit zo dikwijls de belangen van de vereniging dit vereisen. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De raad van bestuur vergadert slechts geldig als minstens de helft + één van de bestuurders aanwezig is.
Bij niet geldigheid van vergaderen, wordt door de secretaris en binnen de tien dagen een tweede vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. Deze vergadering heeft, onafgezien van het aantal aanwezige bestuurders, steeds geldig beslissingsrecht.

Art. 14 Bevoegdheid raad van bestuur:

§1.  De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle rechtsgedingen, waarin de vereniging als verweerder is opgeroepen, en beslist over het instellen van gelijk welke gerechtelijke procedure namens de vereniging.
§2.  De raad benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun statuut.
§3.  De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere van zijn leden.
Derden kunnen slechts volmacht krijgen voor wel omschreven opdrachten van beperkte aard en duur. 
§4.  De raad van bestuur zal het huishoudelijk reglement opstellen en uitvaardigen.
§5.  Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn toegewezen, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
§6.  De raad van bestuur is verplicht jaarlijks de rekening van het verlopen werkjaar aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen.

Art. 15 Bij ontstentenis van aanstelling van afgevaardigde bestuurders, zal de vereniging tegenover derden bij buitengerechtelijke handeling geldig vertegenwoordigd zijn door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

Naar boven
TITEL 4. ALGEMENE VERGADERING

Art. 16 De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden. Ieder lid heeft één stem.
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:

de wijziging van de statuten
het benoemen en afzetten van bestuurders
het goedkeuren van de begroting en rekeningen
het ontbinden van de vereniging
het uitsluiten van leden
de bepaling van het algemeen beleid van de vereniging, waaronder onder meer verstaan wordt het jaarlijks vastleggen van de te steunen ontwikkelingsprojecten of -helpers
het vastleggen van de projecten voor het lopende jaar.

Art. 17 Ten minste eenmaal per jaar, en binnen een termijn van 6 maanden waarop het werkjaar wordt afgesloten, zal er een algemene ledenvergadering plaats hebben.

Art. 18 De bijeenroeping van de vergadering gebeurt door de raad van bestuur. Via het oktobernummer van het driemaandelijks tijdschrift wordt de datum en de dagorde aan de leden bekend gemaakt.
Bij niet verschijnen van dit nummer wordt ieder lid, minstens tien dagen voor de vergadering, schriftelijk uitgenodigd.

Art. 19 Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden telkens als de raad van bestuur het nodig acht of als één vijfde der werkende leden het schriftelijk aanvraagt aan de raad van bestuur.

Art. 20 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn verhindering, door de ondervoorzitter. Bij verhindering van voorzitter en ondervoorzitter door de bestuurder, die het oudst in jaren is. De secretaris van de raad van bestuur neemt tevens het secretariaat van de algemene vergadering waar.
Elk werkend lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, aan dewelke hij een schriftelijke onderhandse volmacht verleent.
Elk werkend lid mag als gevolmachtigde maar één afwezig lid vertegenwoordigen.
In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldige besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. 
In geval van statutenwijziging, ontbinding, uitsluiting van leden, kan er slechts geldig worden beslist mits naleving van art. 8, 12 en 20 van de Wet van 27 juni 1921.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 21 De buitengewone algemene vergadering wordt samengeroepen als de omstandigheden dit vereisen door de raad van bestuur en in elk geval wanneer één vijfde van de werkende leden hierom verzoeken.

Art. 22 Voor elke algemene vergadering wordt door de secretaris een verslag opgemaakt, goedgekeurd door de voorzitter.
Dit verslag wordt via het tijdschrift aan de leden verspreidt.

Naar boven
TITEL 5. BEGROTING, REKENINGEN

Art. 23 In de jaarlijkse algemene vergadering onderwerpt de schatbewaarder de rekeningen van ontvangsten en uitgaven, afgesloten op 31 december en de begroting voor het volgend werkjaar aan de goedkeuring van de leden.
Goedkeuring der rekeningen en ontlasting (decharge) van de bestuurders wordt verleend bij gewone meerderheid der aanwezige werkende leden.

Naar boven
TITEL 6. STATUUTSWIJZIGINGEN

Art. 24 De procedure die bij een statutenwijziging dient gevolgd te worden is beschreven in artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921.

Art. 25 Men kan enkel en alleen geldig beslissen over een statutenwijziging wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het voorstel van statutenwijziging moet uitdrukkelijk zijn opgenomen in de dagorde.
Twee derden van de werkende leden moeten aanwezig zijn.
De beslissing moet genomen worden met tweederden meerderheid van de stemmen. Bij wijziging van de doelstellingen dient dit eenparig door alle aanwezige leden goedgekeurd te worden.

Bij wijziging van de doelstellingen dient dit eenparig door alle aanwezige leden goedgekeurd te worden.

Naar boven
TITEL 7. ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 26 Tot de ontbinding kan beslist worden volgens art. 20 van de Wet van 27 juni 1921.

Art. 27 In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.

Art. 28 In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig of gerechtelijk, zal het zuiver overblijvend verenigingsvermogen besteed worden aan een werk met een soortgelijk doel en voorwerp als onderhavige vereniging, dat door de algemene vergadering wordt aangeduid.
Bij gebrek aan een beslissing in de algemene vergadering binnen de drie maanden na de ontbinding, wordt over deze bestemming, altijd binnen dezelfde grenzen, zonder beroep beslist door de vereffenaars, die op hun beurt binnen de drie maanden zullen te beslissen hebben.

Art. 29 Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921.

Naar boven

Alzo goedgekeurd op de bijzondere algemene vergadering van 14 maart 2003 gehouden te Kalmthout.

Ken je deze ontwikkelingshelpers al?


Bekijk ook de foto's van deze activiteiten: